Međunarodni dan deteta obeležava se širom sveta kako bi se ukazalo na dečija prava sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na obaveze društva prema deci, ukazalo na neophodnost zaštite dece od nasilja nad njima.

Prva Ženevska deklaracija o pravima deteta doneta je 1924.godine, a 1959. Ujedinjene nacije su donele novu Deklaraciju o pravima deteta. Tek 1989. godine Generalna skupština usvojila je Konvenciju o pravima deteta. Zemlje potpisnice, uključujući i našu zemlju, su dužne da sa njom usklade svoje zakone koji se odnose na decu i njihovu zaštitu.

Konvencija o pravima deteta počiva na četiri osnovna principa:

1. Učestvovanje – Deci se garantuje pravo na život, ime i državljanstvo, sloboda misli, savesti i veroispovesti.
2. Zaštita – Od fizičkog i mentalnog nasilja, što predstavlja prvi pokušaj da se u jedan međunarodni ugovor uvedu sankcije za zloupotrebu dece ili nebrigu o njima.
3. Opstanak – Država mora da preduzme mere za poboljsanje osnovne zdravstvene zaštite i osnovno obrazovanje za svu decu.
4. Razvoj – Sve one stvari koje su neophodne za normalan i potpun razvoj svih potencijala deteta.

Konvencijom je istaknuto da sva deca imaju prava bez obzira na rasu, boju kože, pol, jezik, veroispovest, političko ili drugo uverenje, nacionalno, etničko ili socijalno poreklo, imovinsko stanje, onesposobljenost, rođenje ili drugi status deteta, njegovog roditelja ili zakonskog staratelja. Takođe, konvencijom je istaknuto da poštovati pravo deteta odvojenog od jednog ili oba roditelja da redovno održava kontakte sa oba roditelja, osim ukoliko je to u suprotnosti sa najboljim interesima deteta.

Prema Konvenciji, roditelj(i) ili drugi odgovorni za dete imaju primarnu odgovornost da osiguraju u okviru svoje sposobnosti i finansijskih mogućnosti, uslove života potrebne za razvoj deteta, odnosno, svakom detetu je priznato pravo na životni standard koji odgovara njegovom fizičkom, mentalnom, duhovnom, moralnom i socijalnom razvoju. U vezi sa ovim, od obrazovanja se očekuje da bude usmereno na razvoj detetove ličnost, talenta i mentalnih i fizičkih sposobnosti. Takođe, deca imaju pravo na odmor i slobodno vreme, učešće u igri i rekreativnim aktivnostima koje odgovaraju uzrastu deteta i na slobodno učešće u kulturnom životu i umetnosti.

Da bi se istaknuta prava deteta u što većoj meri ostvarivala, države potpisnice su se obavezale da će pružiti pomoć roditeljima (ili starateljima) u ostvarivanju odgovornosti za podizanje deteta tako što će obezbediti razvoj ustanova, kapaciteta i službi za zaštitu dece. A to će se postići tako što će se institucije, službe i ustanove odgovorne za brigu ili zaštitu dece prilagoditi standardima koje su utvrdili nadležni organi, posebno u oblasti sigurnosti, zdravlja u pogledu broja i podobnosti osoblja kao i stručnog nadzora.

Iako još uvek nerazvijena kod nas, prava deteta su nešto što treba da nam bude prioritet i nadamo se da će se veća pažnja usmeriti baš na njih i da će se ista ta prava poboljšati i još više razviti u budućnosti, jer deca su ukras sveta i naše najveće blago.

Naša zemlja u skladu sa željom da se javnosti skrene pažnja na neophodnost uvažavanja dečijih prava i sprečavanja nasilja nad decom, ustanovila je prvu nedelju oktobra (od 1. do 7. oktobra) kao „Dečiju nedelju“. Ove godine Dečija nedelja ima svoje geslo koje želi da prenese javnosti i skrene pažnju na neophodnost ljubavi prema deci – našim budućim sudijama : Za srećno i zdravo detinjstvo bez nasilja.